18. Madde Uygulaması Nedir? – 18.Madde Nedir?

18. Madde Uygulaması Nedir? Yazımızdan 18.Madde ile ilgili tüm detayları inceleyebilirsiniz. 18. Madde imar uygulaması nedir? Kim yapar? Süreci nasıldır? Öncelikle 18.maddenin tanımını açıklayalım.

18.Madde nedir?

18. Madde İmar Uygulaması , belediyelerin belirlediği ve ilgili bakanlığın onayladığı imar sınırları içerisindeki bir bölgede yapılan ve o bölgede arsa veya arazi sahiplerinin muvafakatının aranmadan belediyeler tarafından yapılan imar uygulaması şeklidir.

18. Madde uygulaması ismini İmar Kanununun 18. Maddesinde bahse konu Arazi ve arsa düzenlemesi başlıklı maddeden alır.

18 Uygulamasının halk arasında bilinen bazı isimleri : Şuyulandırma , Hamurlaştırma , Parselasyon…

18. Madde

Madde 18 – İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

18. madde uygulaması ile ilgili görsel sonucu

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlenmeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçemez.

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, (değişik ibare: 4928 – 15.7.2003 / m.9) “ibadet yeri” ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz.

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu taktirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanır.

Benzer Haber  Yüzölçümüne Göre Dünyanın En Büyük 10 Ülkesi

Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır.

Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez.

Arazi ve arsa düzenlemesi

18. madde uygulaması ile ilgili görsel sonucu

Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alınanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şûyulanma sadece zemine ait olup, şûyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. düzenleme sırasında plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir.

Tamamının veya bir kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün görülemeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şûyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur.

Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz.

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu taktirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebilir.

Bu maddenin takibinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafakatı halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler.

Benzer Haber  Arazi Bankacılığı Nedir?

Veraset yolu ile intikal eden, bu kanun hükümlerine göre şûyulandırılan kat mülkiyeti kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılmaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.

18. Madde Uygulaması Dop Kesintisi

 
Belediye tarafından yapılan imar uygulamarında uygulamaya giren parsellerden belirli miktarda kesinti yapılır. 18. Madde Uygulaması kapsamında da düzenlemeye giren her parselden düzenleme ortaklık payı yani DOP kesintisi yapılır. 18. Madde Uygulaması Yönetmeliğinin 4. maddesinin C bendinde DOP ile ilgili ayrıntılar verilmiştir.  Kısaca DOP; Düzenlemeye giren parsellerin ihtiyacı olan hizmetler için düzenlemeye giren her parselden en fazla %40(1) olacak şekilde kesinti yapılmasıdır. DOP ile kesilen alanlar ile yol, park, meydan gibi hizmet alanları oluşturulur.

18. Madde Uygulamasını Kim Yapar?

18. madde

18. Madde Uygulamasını belediye mücavir alan sınırları içerisinde ilgili Belediye dışında valilik yapar.

 • Son kanuna göre büyükşehirlerde büyükşehir il sınırları içerisindeki her yer büyükşehir belediyesine bağlıdır ve 18. Madde uygulaması ilgili ilçe belediyesi tarafından yapılır. Büyükşehir tarafından onaylanır.

Uygulama Süreci

18. Madde uygulama süreci Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının hazırladığı çok güzel bir sunu var. Bu sunu esas alınarak bazı bilgileri sunmak isteriz. İmar uygulama süreci şu şekildedir:

 • Yasal Dayanaklar
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • 18/c maddesi
 • Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
 • 18/u maddesi
 • İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
 • Süresi: 5 yılda bir
 • Sorumlular:
  • Belediye Başkanı
  • Genel Sekreter
  • Genel Sekreter Yardımcısı
  • Daire Başkanı

 

 

Yorum Yazın