apartmanyoneticisi

Apartman Yönetim Planı Örneği

Apartman Yönetim Planı Örneği… Apartman yönetim planı, ana gayrimenkulün yönetim tarzını, yönetici ve denetçilerin görev tanımlarını, alacakları ücreti, kat malikler kurulunun görevleri ve haklarını belirleyen plandır.

 

yonetim_plani

Her apartman Kat Mülkiyet Kanunu ve Apartman Yönetim Yönetmeliği gereğince bir yönetim planı hazırlamalı ve apartman sakinleri ile paylaşılmalıdır. Bu plan içinde genel hükümler, ortak alan ve bağımsız bölümlere dair açıklama ve kurallar, yönetici ve denetçilerin seçimi, görevleri o apartman özelinde bulunmalıdır.

Bir apartman yönetim planı örneğine bakalım;

Apartman Yönetim Planı Örneği

Genel Hükümler

Yönetim planı, …………… İli, ………….. İlçesi, ………… Mahallesi, ……………… Caddesi, Tapunun ……. pafta, ……… ada, …….. parselinde kayıtlı ………………….. m²’lik arsa ve üzerindeki ………. İsimli apartman için kat maliklerini bağlayan bir sözleşmedir ve apartman bu plana göre yönetilir.

Bu yönetim planı apartmanın tüm bağımsız bölüm sahiplerini, kiracılarını, bağımsız bölümlerde sonradan veya herhangi bir sebeple oturan olan üçüncü kişileri de bağlar. Yönetim planının değiştirebilmesi için tüm daire sahiplerinin beşte dördünün oyu şarttır.

Bu yönetim planında yer almayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun ile diğer kanunların hükümleri uygulanır.

Ortak Alanlar

yönetim-ortak-alanlar

Bağımsız bölüm olan yerler dışında kalan yerler ortak yer olarak kabul edilmiştir.

Apartman dahilindeki ortak alanlar şu şekildedir; Otoparklar, merdivenler, bahçe ve yeşil alanlar, trafo merkezi, su depoları, kanalizasyon sistemi, çatı, apartman görevlisi dairesi.

Daire sahipleri, kiracıları veya çeşitli sebeple o dairede oturan kişiler binaya veya ortak alanlara zarar verirse bu zararı ödemek zorundadırlar. Eğer diğer bağımsız bölüm malikleri ödemişlerse, kat sahibinden bu ödemeyi talep ederler.

Zemin katta bulunan dükkanlar yönetmelik gereği oyun salonu, patlayıcı maddeler için depo, içkili lokanta olarak kullanılamaz veya kiraya verilemediği gibi bu dükkanlarda gürültü yapan veya pis koku salan işler yapılamaz.

Benzer Haber  2018 Yılında Dünyanın En Kalabalık 20 Şehri

Kat Maliklerinin Hakları ve Borçları

kat-maliklerinin-haklari

Apartman sakinleri ortak yerlerin bakım ve temizliğine ve korunmasına mecburdurlar.

Kat malikleri kendilerine ait bulunan bağımsız bölümlerde, ana binanın dışardan görünüşünü bozmamak şartıyla tadilat yaptırabilir ancak dış cepheyi değiştirecek herhangi bir inşaat yapamaz.

Daire sahipleri veya kiracılar gerek kendi dairelerinde, gerekse ortak alan kullanırken bazu kurallara uymak zorundadır;

Balkon ve pencerelerden halı, kilim, çarşaf silkeyelemezler, su veya çöp atamazlar.

Kendi bağımsız bölümü haricinde ortak yerlerde hayvan bakamazlar, besleyemezler.

Misafir araçları, apartman sakinleri için ayırılmış otoparka park edemezler.

Dairelerde ve ortak yerlerde patlayıcı veya kötü koku yayan maddeler bulunduramazlar.

Akşam saat 22:00’den sonra diğer daireleri rahatsız edecek şekilde gürültü yapan cihazlar kullanılamaz.

Bağımsız bölümlerini ve ortak yerleri örf ve adetlere aykırı olacak şekilde kullanamazlar.

Orta yerlerde veya diğer dairelerde meydana gelmiş arızaların tamiri için daire sahipleri veya oturan kiracıların evlerine girilmesi gerekiyorsa izin vermeye mecburdurlar.

Genel ve Ortak Masraflara Katılma

site-yonetimi

Apartmandaki daire sahipleri veya kiracıları ortak yerlerin veya genel giderlerin borçlarını ödemeye mecburdur.

Apartman görevlisi maaşı ve bunlar için toplanacak avanslara (arsa payı ne olursa olsun) eşit olarak katılırlar.

Bütün ortak kısımların, bakım, onarım, düzenleme koruma ve yenileme giderleri için toplanacak miktara kendi payları oranınca katılırlar.

Bağımsız bölüm kiraya verildiyse, ortak giderlerden daireye düşen payı 2 hafta içinde ödemezse, ödeme kiracıdan alınır ve kiracı kirasından düşer.

Daire sahipleri ve kiracıları değişirse, yeni sakinlerin kimlikleri, email adresleri ve telefonlarını geciktirmeden Yöneticiye bildirmelidir.

Yönetim Organları ve Kat Malikleri Kurulu

siteyonetimi

Yönetim Apartman kat malikleri kurulu, apartman yöneticisi ve denetim kurulundan oluşur.

Kat malikleri kurulu en yüksek karar organıdır. Arsa payına bakılmaksızın apartmandaki bütün bağımsız bölüm malikler bu kurulun üyesidir.

Benzer Haber  Yüzölçümüne Göre Dünyanın En Büyük 10 Ülkesi

Apartman kat malikleri kurulu her sene Ocak ayının ilk yarısında toplanır ve apartman yöneticisi seçilir.

Apartman yöneticisi periyodik apartman toplantıların nerede ve hangi saatte yapılacağı ve gündemi konusunda bir bildiri hazırlar ve 1 hafta önce tüm daire sahiplerine taahhütlü mektup veya imza karşılılığında haber vermelidir. İlk çağrıdan sonra yeterli çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı bir hafta içinde planlanır.

Olağanüstü toplantılar için yönetici, denetici veya daire sahiplerinden üçte birinin yazılı çağrısı gerekmektedir.

Apartman sakinleri arasından toplantıyı yönetmek için bir başkan seçilir.

Her daire sahibinin bir oy hakkı vardır. Eğer birden fazla dairesi veya bağımsız bölümü varsa, her bölüm için bir oy hakkına sahiptir.

Apartman yöneticisi 1 yıl için seçilirler. Eski yönetici tekrar seçilebilir. Yönetici apartman sakinlerinden biri seçildiği takdirde apartman yöneticisine ücret ödenmeyecektir. Daire başı düşen ödemelerin yarısını vermekle yükümlüdür. Yönetici dışardan atanmışsa kendisiyle sözleşme yapılır ve maaş verilir.

Apartman Yöneticisi seçildikten sonra 10 gün içinde apartman işletme projesi hazırlamak ve kat malikleri kuruluna sunmakla mükelleftir. Dairelerden itiraz gelmemesi durumunda kabul edilmiş sayılır.

Bu projede binanın bir yıllık gider ve gelir tahminleri, yapılması gereken onarım ve bakımlar yazılır. Toplantıların düzenlenmesi, alınan kararların, karar defterine işlenmesi ve noterde tasdik ettirmekle görevlidir. Yönetim ile ilgili faturalar da çıkabilir. Bu faturaların ve ilgili belgelerin saklanması yöneticinin görevidir.

apartmanyonetimi

Apartman Denetçileri

Kat malikleri kurulu yıllık toplantısında apartman yöneticisinin denetimini yapmak üzere ayrıca kendi aralarında iki kişiyi apartman denetçileri olarak seçer.

Denetçiler kat malikleri arasından seçilir. Yıl içinde düzenli olarak apartmanın işletme planının uygulanmasına dair bilgilendirme yapar.

 

Yorum Yazın