Çevre Temizlik Vergisi Nedir?

Çevre temizlik vergisi taşınmaz mallar ve belli gayrimenkuller için ödenen tutardır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabidir.

 

Kimler Çevre Temizlik Vergisi Öder?

Çevre temizlik vergisi mesken, işyeri ve diğer yapıları kullananlar tarafından ödenir. Bu ödemeleri malik değil, kullananlar öder.

Çevre Temizlik Vergisi Nereye, Nasıl Ödenir?

cevre-temizlik-vergisi-emlaklobisi

Arsa ve araziler için çevre temizlik vergisi ödenmiyor. Taşınmazın satın aldığı tarihten itibaren vergi ödemesi başlıyor.

Çevre Temizlik Vergisinin mükellefleri, her ne şekilde olursa olsun binaları  (ev ve işyerlerini) kullananlardır.

Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit Mart-Nisan-Mayıs ayları içerisinde, 2. Taksit Kasım ayı içerisinde olmak üzere yılda iki taksit halinden ödenir.

Çevre Temizlik Vergisi her yıl Maliye Bakanlığınca saptanan yeniden değerlendirme oranı kadar arttırılarak hesaplanır.

Çevre Temizlik Vergisinin ödeyebilmek için Çevre Temizlik Vergisi bildirimi formu doldurulması gerekmektedir. Bildirim formu bir defaya mahsus olmak üzere doldurulur, sonraki işlemler ve değişiklikler Çevre Temizlik Vergisi mükellef sicil numarası ile takip edilir.

01.01.2004 tarihi itibariyle düzenli olarak şebeke suyu kullanan meskenlerde sarf edilen su tonu başına içinde tahsil edilmektedir. İşyerleri, kuyu suyu kullanılan meskenler ve içerisindeki eşyası bulunup kullanıcı şahsı ve şahısları İl dışında ikamet eden mükelleflerimizin Çevre Temizlik Vergilerini ilgili bulunan Belediye Çevre Temizlik Vergi Servisine yatırmaları gerekmektedir.

Boş bulunan binalarda mükellefler mesken veya işyerlerinin boş olduğunu, dolayısıyla hiçbir şekilde kullanılmadığını belgelemesi halinde bu taşınmazların boş bulundukları sürece (01.01.2004 tarihi itibariyle ) Ç.T.V’den muaf tutulacağı karara bağlanmıştır.

Bedeller Farklılaşıyor

cevre-temizlik-vergisi-emlaklobisi

Konutlara ait 2017 çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak tahsil edilecek. Vergi, büyükşehirde ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde farklı bedellerde ödeniyor.

2018 Çevre Temizlik Vergisi Ne Kadar?

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

cevre-temizlik-vergisi-emlaklobisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacaktır.

İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanır.

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

cevre-temizlik-vergisi-emlaklobisi

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

cevre-temizlik-vergisi-emlaklobisi

İndirimli Vergi Uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

cevre-temizlik-vergisi-emlaklobisi

Çevre Temizlik Vergisi Bildirgesi

cevre-temizlik-vergisi-emlaklobisi

 1. Çevre ve Temizlik Vergisi Bildirimi: İşyerleri ve konutlar, çevreye verdikleri zararları vergi ödeyerek finanse etmek durumundadırlar. Konutlarda bu su faturasına yansıtılmaktadır. Ancak iş yerleri vergi ödemek için bildirge vermek durumundadırlar. Hepimizin bildiği gibi ilan ve reklamlar dolayısıyla bile çevre kirliliği oluşmaktadır. Bu nedenle bu vergiyi ödemek bilincine sahip olmak gerekir. Bu bir vatandaşlık görevidir. Vergi bağlı bulunulan belediyeye ödenir.
Benzer Haber  Kira sözleşmesi örneği 2019

          Vergi Bildirimi vermesi gereken mükellefler için, ilgili belediyeler 14 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ekinde                              yayımlanan; “Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi”ni çoğaltarak kullanacaklardır. Mükellef bu bildirimi temin eder ve kendisine ait                          bilgileri doldurur.

 1. Vergi Bildirimi Düzenlemek: Boş binalarda vergi mükellefi binanın sahibidir. Ancak boş binaların temizlik vergisi aşağıdaki biçimde değerlendirilir.
  – Vergi beyannamesi, mükellef olunduğunda bir defa verilir. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmez.
  – Vergi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef birinci taksit döneminde veya daha önce tümünü de ödeyebilir.
  – Vergi, her yıl Maliye Bakanlığınca saptanan yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.

Vergi bildirgesi, mükellef olunduğunda bir defa verilir. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmez. İş yerlerinde ise beyanname iş yerinin açılması ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

Sonraki işlemler ve değişiklikler için çevre temizlik vergisi mükellef sicil numarası ile takip edilebilir. Ancak iş yerinde çalışan sayısı değiştiğinde (azalması ya da çoğalması durumunda) bildirge yenilenir.

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan 2008 de alınacak çevre temezlik vergisi tutarları % 7,2 olan 2007 yeniden değerleme oranı kadar artırılarak bina grupları ve derecelerine göre 18 ile 2 bin 125 YTL, büyük şehirler dışındaki belediyelerde ise 15 ile 1.700 YTL arasında değişiyor. Söz konusu vergi büyük şehir belediye sınırları içindekiler hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerde ve nüfusu 5 binden az belediyelerde, yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor.

 1. Temizlik Vergisinin Kalkması: Tacir iş yerini sattığı ya da iş yerinden taşındığı durumlarda, Belediyeye dilekçe ile durumunu bildirmek zorundadır. Aksi takdirde mükellefiyeti devam eder. Bildirmesi durumunda o adresteki vergi mükellefiyeti kalkar. Ancak aynı belediye ya da başka belediye de yeni ikameti için yeniden başvuruda bulunmak zorundadır.
 2. Vergi Ödemek: Çevre temizlik vergisi (çöp vergisi) taşınmazı kullanan tarafından Ocak ve Temmuz aylarında ilgili belediyeye iki eşit taksitle ödenir.
  – Çevre temizlik vergisinin yıllık artırım oranı her yıl bakanlar kurulunca belirlenen emlak vergisi yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılır.
  – Mükellefler mesken veya işyerlerinin boş olduğunu belgelendirmesi halinde bu taşınmazların boş oldukları sürece çevre temizlik vergisinin yukarıda belirtilen ilkeleri doğrultusunda değerlendirilir. Bu da tahakkuk eden verginin yaklaşık yarısının ödenmesine isabet eder.
 3. Vergi Mükellefi: Dolu veya boş olmasına bakılmaksızın tüm konut ve iş yerlerinden alınmaktadır. Çevre temizlik vergisinin mükellefi binayı fiilen kullanandır. Boş binalarda mükellef bina sahibidir.
  – Vergi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef birinci taksit döneminde veya daha önce bir yıllık verginin tümünü de ödeyebilir.
  – Vergi her yıl Maliye Bakanlığınca saptanan yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.
  – Vergi bağlı bulunulan belediyelerin veznesine yatırılır.
Benzer Haber  TOKİ Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yorum Yazın