Çevre Temizlik Vergisi Nasıl, Nereye Ödenir?

Çevre Temizlik Vergisi işyerlerinin ve konutların çevreye verdikleri zararları finanse etmek için ödemek durumunda oldukları bir vergidir. Vergi bedeli konutlar için kullandıkları su miktarına orantılı olarak belirlenirken, işyerlerinde durum biraz daha farklıdır. Zira işyerinin yaptıkları reklam uygulamaları ile de çevreye verdikleri bir zarar söz konusudur ve bedeli devlet tarafından alınır. Bu nedenle konutlara ait vergi su faturasıyla birlikte ödenirken işyerlerinin ayrı bir ibraz ile belediyelere giderek ödeme yapmaları gerekir. Bu vergi temiz bir şehirde yaşayalım diye belediyelerin verdikleri hizmetin karşılığını vergi olarak halktan istemesidir de diyebiliriz. Belediyeler tarafından alınan vergi bedeli halkın daha rahat ödeyebilmesi için ikiye bölünerek alınmaktadır. Mayıs ayında ilk taksit Kasım ayında ikinci taksit şeklinde ödenmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi Nereye Ödenir?

Çevre Temizlik Vergisi Belediye sınırları içinde ve mücavir alanında bulunan ve çevre temizliği hizmetini alan tüm işyeri ve konutların ödemek zorunda olduğu kanunen desteklenmiş bir vergidir. Vergi uygulaması belediyenin verdiği hizmet karşılığı talep ettiği bir vergi türü olduğundan belediyelere ödenir. Konutlar için uygulanan vergi tutarı kullanılan su miktarına orantılı hesaplanıp su faturasına eklendiğinden ayrıca bir ödeme yapmadan su faturaları ile birlikte ödenmektedir. Fakat işyerlerinin belediyeye beyanname vererek isterlerse tek seferde ya da iki taksitte belediyeye vergi ödemesi yapmaları gerekir. Günümüz teknolojisi ile e-belediye internet sayfalarından da ödeme yapılabilmektedir. Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri belediyelerin ilgili kurumuna yapılır.

Çevre Temizlik Vergisinin Kanuni Zorunluluğu Nedir?

  • Çevre Temizlik Vergisi Belediye Gelirleri kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazetede yayınlanarak kanunen hükme bağlanmıştır.
  • Her yıl o senenin Çevre Temizlik Vergisi oranları belirlenerek resmi gazetede yayınlanır ve ödenmesi zorunlu hale gelir.
  • Her yıl için belirlenen Çevre Temizlik Vergisi tutarı belirlenen zamanlarda belediyelere ödenir. Ödenmemesi halinde yasal faiz uygulanır.
  • Belli bir süre ödeme yapılmadığında ise cezai müeyyide uygulanır. Bu nedenle verginin ödenmesi zorunludur.
Benzer Haber  Müşterek Arsa Ne Demektir?

Çevre Temizlik Vergisi Tutarı Nedir?

Vergi oranları, her yıl konut ve işyerleri için ne kadar ödeme yapılacağı belirlenerek resmi gazetede yayınlanır. Bu belirlenen oranlar nispetinde vergi bedeli vatandaştan talep edilir. Büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyelerde oranlar farklıdır. Büyükşehirlerde ödenecek tutar biraz daha fazladır. İşyerleri için reklam da çevreye verilen zarar olarak kabul edilerek oran tamamen farklı değerler ile hesaplanmaktadır.  2018 yıllı itibarı ile belirlenen tutar 29 Aralık 20117 tarihli 30285 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 50 seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi tutarları belirlenmiştir. Belirlenen oranlara göre konutlarda su tüketim miktarı esas alınmak üzere harcanan su miktarına metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olmak üzere Çevre Temizlik Vergisi ilavesi yapılarak tahsil edilecektir.

İşyerlerinde Çevre Temizlik Vergisi

İşyerlerinde de yine büyükşehirlerle diğer şehirler farklı oranda vergi bedeli ödemektedir. İşyerlerinin bina derecelerine göre vergi oranları hesaplanmaktadır. 2464 sayılı kanunun mükerrer 44. Maddesinin 5. Fıkrasına göre büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi diğer şehirlere oranla %25 artırılarak hesaplanacaktır. İşyerleri belirlenen bu oranlar tutarında vergi bedeli belediyeye ödemekle yükümlüdür. Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki taksitte ya da tek seferde vergi ödemesi yapılabilir.

 

Yorum Yazın