imar-plani-revizyonu-emlaklobisi

İmar Planı Revizyonu Ne Demek?

İmar Planı Revizyonu Ne Demek?  Her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen plana imar planı revizyonu denir.

Revizyon planı; her tür ve ölçekteki planın uygulanmasının olanağı bulunmadığı, sorun yarattığı ya da ihtiyaca cevap vermediği haller ile üs ölçek plan kararlarına uygunluğunun sağlanması için planın tümü ya da plan ana kararlarını etkileyecek olan bir bölümünün yenilenmesi ile oluşan plana denilmektedir. Harita üzerinde yapılan genel değişiklere denilmektedir.

imar-plani-revizyonu-emlaklobisi

Revizyon Uygulama İmar Planı Nedir?

Çevre düzeni planı sınırları, yönetsel, fonksiyonel ve mekansal olarak bütünlük yaratan bir ya da birden fazla il sınırları tamamını ya da bir bölümünü kapsayacak bir biçimde belirlenmektedir. Planlar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile ve plan dahilindeki diğer ilgili idareler ile işbirliği sağlanarak Bakanlık tarafından yapılır ya da yaptırılır. Bakanlık bu işi başka bir kuruma da yaptırabilir. Fakat plan yapım işini yine Bakanlık tarafından belirtilen sınırların içinde kalan idarelere verilebilir.

Çevre Planı Nasıl Yapılır?

imar-plani-revizyonu-emlaklobisi

Kentsel gelişme sahası ihtiyacının Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışında karşılanma zorunluluğu olması durumunda, kent bütününü, kentsel gelişme sahasını ve bu sahaların bütünlük gösteren alanlarını kapsayan çevre düzeni planları Bakanlığın kontrolü altında olarak söz konusu büyükşehir belediyesi ve valilik tarafından işbirliği içinde yapılır. Çevre düzeni planları Bakanlık tarafından tasdik edilir ve yürürlüğe girer. Onaylanmış olan planlar, plan kapsamında bulunan ilgili idarelere ve kurum ile kuruluşlara tek tek yollanır.

Planlar, bu idareler tarafından bir ay süre ile ilan edilir. Askı süresi içinde plan kararlarına gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kuruluşları itiraz edebilir, yani itiraz hakkını sahiptirler. İtirazlar, itiraza konu olan belediye ya da valiliğe yapılır.

Benzer Haber  Doğal Klimalı Tuğla Ev

Çevre düzeni planlarında yapılacak revizyon yani ilave ve değişiklikler de bu usule bağlıdır. Çevre düzeni planları açıktır. Bu açık ve şeffaflığı sağlamak Bakanlığın ve idarelerin temel görevidir. Bakanlık bu planların tümünü ya da bir bölümünü kopyalar ya da broşürler şeklinde bastırarak belirlenecek bir bedel karşılığında isteyen şahıslara verir.

Revizyon İmar Planı Nasıl Hazırlanır?

imar-plani-revizyonu-emlaklobisi

Nazım imar planı; tasdik edilmiş olan haritalar üzerine kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazilerin; kullanış şekillerini, esas bölge çeşitlerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını ve yapı yoğunluklarını, çeşitli yerleşim sahalarının gelişme yön ve büyüklük ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve sorunların çözümü gibi noktaları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 ya da 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir rapor ile açıklanan ve raporu ile bütün olan plana denilmektedir.

Uygulama imar planının onaylı mevcut haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş bir halde nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarının, bunların yoğunluklarını ve düzenini, yolları ve uygulama için lüzumlu olan imar uygulama programlarına temel olacak uygulama aşamalarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren bir planı ifade eder. Revizyon imar planı, bir yerleşmenin tümündeki 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının bir bölümü ya da bütünü değiştiriliyor ve bu biçimde hazırlanıyor.

Revizyon İmar Planı İçin İtiraz

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca gerçekleştirilen arsa ve arazi düzenlemesine yönelik parselasyon işleminden Kanun’un 19/1. maddesinde belirtilen bir aylık askı süresi içerisinde haberdar olunması ve uygulamanın taşınmaz maliki aleyhine olduğunun tespiti halinde düzenlemeyi yapan Belediye veya Valiliğe (plan-uygulama yapan idareye) itiraz edilebiliyor.

Belediye veya Valilik itirazı yerinde bulursa gerekli düzeltmeyi yapıyor ve yeniden belediye encümeni veya il idare kurulunun onayına sunuyor. İtiraz işleminin ilk adımı olarak ilgili İdareye bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. Revizyon imar planına itiraz dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor;

Benzer Haber  Sis Dağı (Giresun)

Dilekçe Örneği

…………… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI:………………………………

ADRES:………………………………..

DAVALI:………………………………

ADRES:……………………………..

TEBLİĞ TARİHİ :(*) …………………….

DAVANIN KONUSU: …………… İli, ……….. il­çesi, ……….. Mahallesi, ………. Mevkiinde, tapunun ……… pafta, …….. ada ve ……… parsel sayısında . sayılarında adıma müvekkilim adına kayıtlı bağımsız hisseli olan taşınmazı taşınmazları kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin davalı idare belediye encümeninin ……….. günlü ve ……… sayılı işleminin iptali ile işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından yürütmenin durdurulması istemidir.

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA:

…………….. İli, …………… ilçesi, ……………. Mahallesi, ………… Mevkiinde, tapunun ……….. pafta, …………. ada ve …………… parsel sayısında sayılarında adıma müvekkilim adına kayıtlı bağımsız hisseli olan taşınmazı taşınmazları kapsayan alanda, davalı idarece (belediyece) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinde, “İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerine yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.” hükmü yer almaktadır.

SONUÇ VE TALEP:

…………… İli, …………… ilçesi, …………….. Mahallesi, ………….. Mevkiinde, tapunun ………….. pafta, ……………. ada ve …………… parsel sayısında sayılarında adıma müvekkilim adına kayıtlı bağımsız hisseli olan taşınmazı taşınmazları kapsayan alanda, davalı idarece (belediyece) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin ………………….. belediye encümeninin ……………… İl İdare Kurulunun ………. tarih ve …. sayılı kararının İPTALİ ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, yargılamanın Duruşmalı yapılmasına, (ileride avukat tutmam halinde) avukatlık ücretinin ve yargılama giderinin davalı idareden alınarak tarafıma verilmesine karar verilmesi için gereğini arz ederim.

Yorum Yazın