parselasyon

Parselasyon Nedir? Parselasyon Nasıl Yapılır?

Emlak terimleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri olan “parselasyon” nedir? Parselasyon işlemi ve parselasyon planı nasıl yapılır?

parselasyon

 

Ham araziler üzerinde yapılan çalışmalara parselasyon denir. Bunun amacı bu ham araziler üzerinde imar parselleri oluşturmaktır. Yani, parselasyon işlemi sırasında ham arazi imar parseline dönüştürülür. Parselasyon işlemi sayesinde plan sınırları içerisinde yer alan ancak düzenlenmesi yapılmayan araziler şekillenmiş olur.

Parselasyon işlemi nasıl yapılır?

parselasyon

Parselasyon işleminde önce ifraz yapılır. Yani, tarım arazisi olan ve kadastro parselinden oluşan arsa imar planına göre imar parseline dönüştürülmesi için ayrılır. İkinci olarak tevhit yapılır.

Tevhit ile, farklı imar parsellerinin imar mevzuatına göre verimli kullanılmasına engel olan durumlar kaldırılır. Bunu kaldırmak için de yapılacak olan işlem iki veya daha fazla imar parselinin birleştirilmesidir. Çünkü atıl durumda bulunan imar parselinin kullanılabilir hale getirilmesi gerekir. Eğer cephe yeterli büyüklükte değilse parseller birleştirilir.

Daha sonra tahsis uygulamaları yapılır. Bunun anlamı da oluşan yeni parsellerin imar adalarına dağıtılmasıdır. Dağılan parseller ise maliklerine dağıtılır.

Parselasyon işleminde parseller içinde yer alan yol, yeşil alan, park, otopark, meydan gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini ya da birkaçını kapsayacak şekilde ayrılır.

Parselasyon Neden Yapılır?

parselasyon

Parselasyon yapılmasının sebebi; düzenli kentleşme sağlanmasıdır. Bir arsanın yapılaşmasına temel oluşturmayı sağlayan bu işlemlerin sonucunda tapuda esas alınacak arsa ya da arazinin düzenlenme planı ortaya çıkacaktır.

Parselasyon planı nasıl yapılır?

parselasyon

Plan uygulama haritasına göre yapılır. Araziye uygulanan imar adalarının rövöle ölçülerine dayanılarak bu plan gerçekleşir.

Plan paftaları açılırken, mevcutta olan haritaların pafta anahtarları kullanılır. Tersim ve mürekkepleme işlemlerinin ise teknik yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekir.

Benzer Haber  Fethiye Öğretmenevi

Bu planlar 1/1000 veya daha büyük ölçeklerde hazırlanır ve o paftaya isabet eden bütün mevcut nirengi noktaları, kullanılan eski ve yeni tesis edilmiş poligon noktaları koodinat değerlerine göre ayrıca kadastro durumu da usulüne uygun olarak kesik hatlarla tersim edilir.

Daha sonra planlar oluşturulur. Bu planlar bir ay süreyle ilgili idareye asılır. Süresi dolduğunda planlar kesinleşir ve planda yer alan hükümlerin uygulaması başlar.

Parselasyon planı iptali nedir?

parselasyon

İmar Kanunu’na göre parselasyon planlarının uygulanmasında, belediye ve mücavir alanlar içinde belediyeler, belediye encümen kararıyla yetkilidir.

Belediye sınırları dışında yetkili idare il özel idaresinin kararıyla valiliklerdir. Plan bir ay süre ile kamuoyuna ilan olunur.

Askı süresinin bitimini takip eden 60 günlük süre içinde parselasyonun iptali için dava açılabilir. Ancak tebligat kanununa göre askı süresi resmi bir tebliğ olarak sayılmadığı için davacı ilandan haberdar olmadığını öne sürerek dava açabilir. Tescilinin iptali için mahkeme tarafından kararın iptaline dair hüküm verilirse,  uygulamayı gerçekleştiren idare kararın muhatabı konumundadır.

İdare Mahkemesinin kararı ile idare 30 günlük süre içinde mahkeme kararını yerine getirmekle yükümlüdür.

İdarenin işlem yapamaması halinde, başvuru sahibinin Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açması gerekir.

Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Asliye Hukuk Mahkemesi kararına göre işlemde bulunabilir. Diğer türlü parseller iptal edilse bile tapu kütüğündeki varlıkları devam eder.

 

Yorum Yazın