Reddi Miras Nedir? Reddi Miras Dilekçesi

Kişinin, ölümünden sonra varislerine kalan haklar, mallar ve borçlar mirastır. Mirasın bir kısmı vasiyet edilen bir kişiye de kalabilir. Reddi miras ise, kişinin kendisine yasal olarak sunulan miras hakkını reddetmesidir. Reddi miras ve reddi miras dilekçesi ile ilgili tüm detayları yazımızda inceleyebilirsiniz.

Reddi Miras     

Mirasın reddi anlamına gelen reddi miras; miras bırakan kişinin ölümü üzerine yasal ya da atanmış mirasçıların, ölen kişinin her türlü borç ve alacaklarından oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanır.

Miras, bir bütün halinde mirasçılara aktarılır. Miras bırakan kişinin alacak ve borçları da mirasçılara geçer.  Miras bırakan kişinin çok fazla borcu olduğu durumlarda mirasçıların bundan sorumlu olmaması için “mirasın reddi” seçeneği vardır.

Reddi miras hakkına yasal ve atanmış mirasçılar sahip olur. Mirasın reddi ancak mirasın intikalinden sonra mümkün olur. Miras bırakan kişinin ölümü üzerine miras kendiliğinden mirasçılara geçeceğinden, bu süreçten sonra miras reddedilebilir. Miras bırakan kişi ölmeden red hakkı doğmaz.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

 reddi-miras-emlaklobisi

Mirasçı, miras bırakan kişinin son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü olarak beyanda bulunarak mirası reddedebilir.  Bu ret beyanı mirasın tümünü kapsar, miras kısmen reddedilemez.

Mirasın reddi işlemi tehdit, aldatma, korkutma sonucu olmamışsa, ret beyanının Sulh Hakimince tescil işlemi yapıldıktan sonra dönmek mümkün değildir. Tehdit, aldatma ya da hile sonucu mirasçı ret beyanında bulunmuşsa yapılan ret işlemi için iptal talebinde bulunabilir.

Reddi Miras Süresi

reddi-miras-emlaklobisi

Muris tarafından bırakılan mirası, mirasçıların reddetmesi yasal bir haklarıdır. Mirasçıların, miras bırakan kişinin vefatından sonra en az 3 ay içerisinde ( 90 gün) reddi miras beyanında bulunması gerekir.

Birçok kişi kendisine miras kaldığını çok sonradan öğrenir. Bu gibi miras olaylarında, kişinin mirastan haberdar olduğu tarihten sonraki 3 ay içerisinde reddi miras beyanında bulunması gerekir.

Benzer Haber  Mall Of Antalya

Reddi Miras Hangi Mahkemeye Yapılır?

reddi-miras-emlaklobisi

Reddi miras konusunda pek çok kişinin merak ettiği konulardan bir tanesi  “Reddi Miras başvurularının hangi mahkemeye yapılacağıdır.”

Reddi Miras beyanında bulunmak isteyen mirasçılar ilk olarak Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yasal başvuru yaparlar. Sulh Hukuk Mahkemesi reddi miras yapacak kişinin ikametgah bölgesinde bulunan mahkemedir.

Verilen beyannameden sonra mirasın reddi başvurusu Sulh mahkemesi tarafından mahkemenin özel kütüğüne tescil edilir.

Mirasın Hükmen Reddi

 reddi-miras-emlaklobisi

Miras bırakan kişinin ölümünün tarihinde borca batıklığı resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Mirasın hükmen reddinde, kabul ve ret için bir süre belirlenmemiştir. Tespit,  mahkemeden her zaman istenebileceği gibi, alacaklılarının açtıkları davalarda da her zaman ileri tarihe alınabilir.

Mirasın hükmen reddinde de mirasçılar mirasın belirlenmesiyle terekeyi bir bütün olarak üstlenirler. Sadece bu durum geçicidir. Mirasçı mirası reddettiğini beyan etmek zorunda değildir. Mirasçılar ret süresini susarak geçirirlerse mirası reddettikleri kabul edilir. Ancak mirasçı ilerde doğabilecek sonuçları önlemek için Sulh Mahkemesine beyanda bulunabilir.

Mirasın hükmi reddinin şartları:

Miras bırakanın ölümü anında borçlarını ödemekten aciz durumda olması veya borçlarını ödemeden aczinin resmen tespit edilmiş olması durumu vardır.

Bu durum sonucunda mirasçıların mirası reddettikleri kabul edilir. Sulh mahkemesine bu durum için bir beyanda bulunmalarına gerek dahi yoktur. Dava açılıp tespit edilmesinde de bir engel yoktur. Mirasçılar miras bırakanın borcundan dolayı alacaklılarının kendilerine karşı açtıkları davalarda hükmi redd ile kendilerini savunabilirler. Bu itiraz, mahkemece incelenip karar verilebileceği gibi mirasçılara bu konuda iddialarını ispat etmeleri için uygun bir süre de verilebilir.

Reddi Miras Dilekçesi

reddi-miras-emlaklobisi

Örnek-1

 

………………………. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACILAR:

1- …………………………

 

2-…………………………

 

VEKİLİ: Av.

DAVALI: Hasımsız

Benzer Haber  Ataköy Plus AVM

DAVA: Mirasın Reddi

AÇIKLAMALAR:

1-Müteveffa ………………., …/…/2015 tarihinde vefat etmiştir. Müvekkillerim, müteveffanın yasal mirasçılarıdır.

 

2– Müteveffa, ticaret ile uğraşmakta iken, girmiş olduğu ekonomik çöküntü nedeniyle çok büyük miktarlarda, borca girmiş, işyeri kapanma noktasına gelmiştir. Müvekkillerim, müteveffanın borçlarını ödeyebilmek için sağlığında gerek maddi, gerekse manevi destek olmaya çalışmış iseler de, müteveffanın iş hayatındaki özensizliği sonucu basiretli bir esnaf olarak işini sürdüremeyen müteveffa, içine düştüğü borçlanmalar ve girdiği ekonomik kriz nedeniyle …/…/2015 tarihinde yaşadığı maddi sıkıntıların da etkisiyle rahatsızlanmış ve vefat etmiştir.

 

3- Uyap üzerinden sorgu yapıldığında, müteveffa adına sağlığında başlatılan kesinleşmiş icra takiplerine konu borçları kadar, henüz takip başlatmamış olan alacaklılar da mevcuttur. Dolayısı ile müteveffanın terekesi borca batık olup, mirasın kayıtsız şartsız reddi için işbu davayı ikame etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu, HMK sair yasal mevzuat

DELİLLER: Mirasçılık belgesi, Nüfus aile tablosu, müteveffa hakkında başlatılan icra takip dosyaları, tanık beyanları, müteveffanın malvarlığı araştırması, bilirkişi incelemesi sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, murisin terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile, müvekkillerimin mirası red ettiğinize dair kararın verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. …/…/2015

 

Davacılar

Vekili

 

Örnek-2

 

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ  Av.

DAVALI:

KONUSU: Mirasın reddinin tescili talebidir.

OLAYLAR:

1-Müvekkilimin ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt No, ……. Sayfa No ve ……. Kütük Sıra No ve ….. TC kimlik numaralı eşi …. tarihinde vefat etmiştir.

 

2-Müvekkilimin murisinin ölümü üzerinden üç aylık yasal süre geçmeden kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddediyoruz.

YASAL NEDENLER : MK,HUMK

DELİLLER : Nüfus kaydı,tanık beyanı

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle müvekkilimin eşinden kalan mirasını reddettiğinin tesciline karar verilmesini talep ederiz. …/…./2019

 

 

DAVACI VEKİLİ

Yorum Yazın