satış vaadi sözleşmesi

Satış vaadi sözleşmesi nedir?

Satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın, satıcı tarafından belirlenen bir bedel karşılığında ve taraflarca belirlenen şartlar dâhilinde, ileri bir tarihte yapılması planlanan asıl satışını amaçlayan bir ön sözleşmedir. İlerde yapılacak kesin satış akdinin bir taahhüdü olarak da ifade edilen bu evrak, noter aracılığıyla resmi bir belge niteliği kazanır. Sonrasında, taraflardan biri ya da her ikisi tarafından yapılacak tapu şerhi ile sözleşme şartlarına konu vaat ve taahhüt beyanları tapu memurunca tasdik edilmiş olur.

Satış vaadi sözleşmesi, hem alıcı hem de satıcı açısından belli yükümlülükler doğurur. Taşınmazın satış vaadine konu haklar, ancak iki tarafın birlikte öne sürebileceği özelliktedir. Bu doğrultuda, alıcının sözleşmeye dayanarak tek başına asıl satışın yapılmasını isteyemez. Satıcının da mutlaka, bu işleme katılması gerekir.

Satış vaadi sözleşmesi geçerlilik süresi

Satış vaadi sözleşmesi için kanunda özel bir madde bulunmamaktadır. Borçlar Kanunu 125 nci maddesindeki 10 yıllık süre bu tür sözleşmeler içinde geçerlidir. Zamanaşımı; kural olarak; sözleşmenin düzenlendiği tarihte başlar. Yasal durum bu olmakla beraber, yüksek mahkeme içtihatlarında zamanaşımı süresinin vaad alacaklısı konut veya arsa alıcısı vs lehine uzatıldığı dikkat çekmektedir.

Satış vaadi sözleşmesi noter harcı

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 12 nolu Pozisyonu uyarınca sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından binde 6,83 oranında harç tahsili gerekiyor. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. Satış vaadinin devrinde tesisinde ki harçlar ve vergiler alınır ancak eski şerhin terkini için ayrıca harç alınmıyor.

Satış vaadi sözleşmesi cezai şartlar

Satış vaadi sözleşmesindeki maddeler genel anlamda alıcı ve satıcı arasında belirlenen şartları içerir. Bazı durumlarda ise cayma durumuna karşı tarafların isteğiyle sözleşemeye cezai şartlar konulabilir. Bu şartlar, sözleşme süresinde alıcı ya da satıcının verilen akitten vazgeçmesi durumunda devreye girer.

Benzer Haber  Eski İstanbul Evleri

Taşınmaz bedelinin teminatı olarak düzenlenen satış vaadi sözleşmesinde alınan peşinat tutarı, satış bedelinin bir bölümüne karşılık verilen borcu temsil eder. Sözleşme süresi devam derken, satıcının bu peşinatı iade etmesi sözleşmenin sona ermesi anlamına gelir. Bu vazgeçme dışında, sözleşme sonrasında alıcının borcu tamamlaması ile satıcının tapu devir işlemi yapması gerekir. Gayrimenkule ilişkin borcun bitmesi ve anlaşma şartlarının sağlanmasına rağmen, satıcının tapu devrini yapmaması durumunda ise alıcı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak gayrimenkulün hükmen kendi adına devrini isteyebilir.

Satış vaadi sözleşmesi noterde yapılmazsa ne olur?

Satış vaadi sözleşmesi noterde yapılmazsa sözleşme geçersiz oluyor. Satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremiyor. Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemiyor.

 

satis-vaadi-sözlesmesi

Satış vaadi sözleşmesi

Yorum Yazın