Gayrimenkul Satış Sözleşmesi

Gayrimenkul satış sözleşmesi, taşınmazların satışı için yapılacak işlemlerde resmi bir belge niteliği taşır. İleri tarihli bir satış sözleşmesini taahhüt eden bir ön sözleşme olarak da tanımlanabilir.

Mülk sahibinin ve alıcı kişinin sözleşme konusu bakımından anlaşmalı olarak, mülk sahibi ve alıcının belirlediği fiyat üzerinden mülkün satışının, satıcı tarafından onaylanmasına Gayrimenkul Satış Sözleşmesi denir.

 gayrimenkul-satis-sozlesmesi-emlaklobisi

Satış vaadi sözleşmesi ise, isminden de belli olduğu üzere bir gayrimenkulün satışının gerçekleşeceğini vaad eden sözleşmedir.

Alıcı kişinin bu mülkü satın almak ve belirlenen bedeli ödemek için tapu sicil memuru karşısında tarafların taahhüt beyanlarını sunmalarına ve noter tarafından düzenlenen sözleşmeye denir.

Kısaca, bir taşınmazın ileri tarihte yapılacak satışının yapılacağına yönelik bir ön sözleme niteliğindedir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi noterlerce düzenlenir. Noterlerce düzenlendiğinde resmi işlemlerde geçerlilik kazanır.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Şartları

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’nin tapuya şerh edilmesi şartı vardır.

Fakat alıcı satış vaadi sözleşmesini baz alarak tek taraflı asıl satışın yapılması talebinde bulunamaz.

Mülk sahibinin de satış işlemine katılması gerekir. Taşınmaz sahibi satış işlemine katılmaz ise, alıcı mahkeme yoluyla adına tescil isteme hakkına sahip olup, söz konusu taşınmazı satın alabilir.

Tapuya şerh edilen tarafların şahsi hakları üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilir.

İki tarafın da hak ve borçları açıkça anlaşmazlığa meydan vermeyecek şekilde ve taşınmazın bedeli, tarafların adresleri ve ödenme şekli sözleşmede belirtilmelidir.

Sözleşmede iki tarafında fotoğraflarının yer alması ve bu fotoğrafların noter tarafından mühürlenmesi gerekir.

Taraflar isterlerse cayma durumunda cezai şart eklenebilir.

Sözleşme Örneğini İndirmek İçin Tıklayın>

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

 gayrimenkul-satis-sozlesmesi-emlaklobisi

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi noter huzurunda ve yasal prosedürlerce düzenlendiğinde resmi işlemlerde geçerli sayılabilir.

Noter olmadan düzenlenen ve notere sadece imza onayı için götürülen sözleşmelerin yasal geçerliliği yoktur bu nedenle herhangi bir resmi işlemde kullanılamaz.

Ayrıca satış vaadi sözleşmesinin geçerli sayılması için, sözleşmede, gayrimenkulün satış bedeli taksitler halinde ödenecekse bu ödemelerin açık bir şekilde belirtilmesi zorunludur.

Taşınmaza dair bu sözleşmeler, alıcı ve satıcı arasında bağlayıcı niteliktedir. Sözleşmede belirtilen taşınmazın bedeli ve eğer taksit olarak ödenecekse taksit tutarlarının doğru olması gerekir.

İleri tarihlerde iki taraf açısından da mağduriyet yaşanmaması için tapuya şerh ettirilmesi gerekir.

Benzer Haber  Sultanbeyli tapu sorunu çözülüyor!

Aksi halde, aynı taşınmazın aynı sözleşme vasıtası ile başkasına satışı yapılabilir. Tapu siciline şerh işlemi, alıcı ya da satıcıdan birinin talebi doğrultusunda yapılabilir.

Satış vaadi sözleşmesi geçerlik şartlarından bir diğeri ise satışı gerçekleşecek taşınmazın belirli veya belirlenebilir olması. Örneğin; bir kişinin, henüz kendisine ait olmayıp da ileride sahip olacağı muhtemel olan bir gayrimenkulün satışını vaat etmesi mümkündür.

Yabancı uyruklu kişiler taşınmaz mal sahibi olabildikleri şehirlerde satış vaadi sözleşmesi talep edebilirler.

Fakat satış vaadi şerhinden sonraki beş yıl içinde tarafların tapu müdürlüklerinde kesin satış sözleşmesini imzalamaları gerekir.

Gayrimenkulün sahibi mülkiyeti nakletmeyi istemiyorsa, vaat alacaklısının, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde “Ferağa İcbar Davası” (Devretmeye Zorlama Davası) açarak mahkemeden karar getirmesi gerekir.

 Konut satış sözleşmesi nasıl yapılır?

 gayrimenkul-satis-sozlesmesi-emlaklobisi

Konut satım sözleşmesi, alıcının bir gayrimenkulün toplam bedelini önceden peşin veya taksitle ödeyeceğini, satıcının da bedelin tamamının ya da bir kısmının ödenmesinden sonra taşınmazı alıcıya teslim edeceğini beyan ettiği, satış vaadini belirten sözleşmesidir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

 

  1. Taraflar

İşbu sözleşme, bir taraftan ………………………….adres………………………. adresinde yerleşik …………….satıcı adı ya da unvanı…………………. (bundan böyle kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan  …………………. .adres ……………………………….. adresinde yerleşik (  ………….. alıcı adı veya unvanı…………….) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır.

  1. Sözleşmenin Konusu

İş bu  Sözleşme’nin konusu satıcının maliki olduğu ve adına tescilli, tapunun (……………) ili, (………………………) ilçesi, ……………………………….. köyü sınırları içinde olan pafta (………), ada (………), parsel (………)’da kayıtlı (…………) metrekare yüzölçümlü gayrimenkulün alıcıya satışının vaadi ve taahhüdü ile alıcının bu vaadi ve taahhüdü kabulünden ibarettir.

  1. Gayrimenkul ‘ün Satış Bilgisi ve Ödeme Planı

3.1. Gayrimenkul ’ün toplam satış bedeli (…………satış bedeli……………)TL’dir.

3.2. Satış bedelinin alıcı tarafından satıcıya aşağıdaki ödeme seçenekleri ile belirtilmiş şekilde ödenmesi kararlaştırılmıştır:

– Toplam satış bedelinin %(……)’sine tekabül eden (………………………)TL  sözleşmenin imza tarihinde,

– Toplam satış bedelinin %(……)’sine tekabül eden (………………………)TL, sözleşmenin imzalandığı ayı izleyen aydan itibaren (………) ayda (……………)TL’lik eşit taksitler halinde,

– Toplam satış bedelinin kalan % (……) ’si peşin, nakit halinde tapu senedinin devredilmesi anında verilir.

3.3. Taksitler aylık olarak her ayın en geç 5. günü satıcının bildireceği banka hesabına ödenecektir. alıcı, taksitleri ödemede zorlanırsa, her taksit için ayrı olarak taksit bedelinin % (………) gecikme tazminatı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Benzer Haber  Kanal İstanbul’a Asya ve Avrupalıların Yoğun İlgisi

3.4. Alıcı, satış bedelinin usulüne uygun olarak ödeme yapmaması halinde, satıcı sözleşmeyi feshedebilir.

Satıcı, toplam satış bedelinin %(……) kısmını karşılayan ilk ödemenin kendisine iadesini ister ve rücu feragat ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

  1. Tapu Devri

4.1. Sözleşme konusu gtaşınmazın satış bedelinin sözleşmede belirtildiği şekilde alıcı tarafından satıcıya ödenmiş olması halinde; gayrimenkulün mülkiyetinin resmi olarak gerçekleştiği belirtilir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

Satın alım yapacak kişiye tapu devri, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde en geç ……………………………….. tarihine kadar gerçekleştirilecektir.

Fakat taraflar karşılıklı ve yazılı irade beyanları ile bu süreyi uzatabilirler. Satıcı, sözleşmede belirtilen tarihe kadar resmi şekilde alıcıya tapu devrini gerçekleştirmek zorundadır.

Gerçekleştirmediği takdirde gecikilen her ay için alıcıya (…………………)TL’yi cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Böylece, ayrıca alıcının sözleşmeyi feshetme ve ödemiş olduğu tutarları aylık %(……) gecikme faiziyle birlikte geri alma hakkı saklıdır.

4.2. Satıcı Sözleşme konusu gayrimenkulü alıcıya her türlü yasal kısıtlama olmadan (haciz, ipotek) boş şekilde teslim edecektir.

  1. Sözleşmenin Devri

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını yazılı olarak aralarında zorunlu kalmadıkça üçüncü kişilere devir edemezler.

  1. Sözleşmenin Feshi

Taşınmaz sahibi, alıcının sözleşmeden kaynaklı ödeme yükümlülüklerini tam ve usulüne uygun olarak yerine getirmezse, sözleşmeyi feshedebilecektir.

Satıcının fesih hakkı ise 4 numaralı maddede düzenlenmiştir.

  1. Harç ve Masraflar

Sözleşmenin tapuya şerh edilme için ödenecek harçlar ……………………………….. tarafından ödenecektir.

Sözleşme onayında ve gayrimenkullerin tapu devri sırasında doğacak (damga vergisi ve noter masrafları dahil) harç, tüm vergi ve masraflar ……………………………….. tarafından ödenecektir.

  1. Sözleşmenin Tapuya Şerh Edilmesi

Sözleşme tapu kütüğüne taraflarca birlikte ya da taraflardan birince şerh edilebilir.

  1. Tebligat Adresleri

Tarafların tebligat adresleri sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen adreslerdir.

Taraflarca bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılır.

İki taraf da adres değişikliğini yazılı olarak diğer tarafa bildirmezse, bu adreslere yapılacak tebligatlar diğer taraf tarafından kabul edilmiş sayılır.

  1. İhtilafların Çözümü

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilafların işlemlerinde (………………………) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olur.

İşbu sözleşme …….. tarihinde ……………..  ve …………….. kopya olarak tanzim edilmiştir.

 

ALICI                 SATICI

İMZA                 İMZA

  

Yorum Yazın